Sra. Marketa Sverakova: «Presenta el Parc Samà com un dels que formen la Xarxa Europea de Jardins Històrics»

CATALÀ

La Directora del Parc Samà, Sra. Marketa Sverakova, va presentar la el Parc Samà com un dels que formen la Xarxa Europea de Jardins Històrics, entre els quals hi ha els jardins de Versalles, de Lisboa, el paisatge d’Aranjuez, jardins de l’Alhambra y Generalife, etc…
A banda de la gestió turística del Parc, destaca la tasca de recuperació del jardí que durant temps no ha estat objecte de manteniment. El temporal d’octubre de 2019 (tempesta Dana) va afectar certs arbres i zones del Parc, que encara estan en vies de recuperació o susbstitució.
Tot i això, les visites turístiques, l’actualització, senyalització i manteniment del parc i en general la gestió que fan permet que aquest Parc pugui continuar com un dels parcs històrics europeus, segons recull l’enllaç següent:
http://europeanhistoricgardens.eu/portfolio-item/jardin-historico-parc-sama/

La Carta de Florència de 1981, adoptada per ICOMOS el 1982, defineix un Jardí Històric com «una composició arquitectònica i vegetal que, des del punt de vista de la història o de l’art, té un interès públic. Com a tal, està considerat com un monument.
El jardí històric és una composició d’arquitectura el material és essencialment vegetal i, per tant, viu, perible i renovable. El seu aspecte és, doncs, el resultat d’un perpetu equilibri entre el moviment cíclic de les estacions, de el desenvolupament i el deteriorament de la natura, i de la voluntat artística i d’artifici que tendeix a perpetuar el seu estat «.
Per la seva banda, la Llei de Patrimoni Històric Espanyol (1985), el defineix com «l’espai delimitat, producte de l’ordenació per l’ésser humà d’elements naturals, de vegades completat amb estructures de fàbrica, i estimat d’interès en funció de la seva origen o passat històric o dels seus valors estètics, sensorials o botànics.

CASTELLANO

La Directora del Parque Samà, Sra. Marketa Sverakova, presentó la el Parc Samà como uno de los que forman la Red Europea de Jardines Históricos, entre los que están los
jardines de Versalles, de Lisboa, el paisaje de Aranjuez,  jardines de la Alhambra y Generalife, etc …
Aparte de la gestión turística del Parque, destaca la labor de recuperación del jardín que durante tiempo no ha sido objeto de mantenimiento. El temporal de octubre de 2019 (tormenta Dana) afectó ciertos árboles y zonas del Parque, que aún están en vías de recuperación o substitución.

A pesar de ello, las visitas turísticas, la actualización, señalización y mantenimiento del parque y en general la gestión que hacen permite que este Parque pueda continuar como uno de los parques históricos europeos, según recoge el siguiente enlace:

http://europeanhistoricgardens.eu/portfolio-item/jardin-historico-parc-sama/

La Carta de Florencia de 1981, adoptada por ICOMOS en 1982, define un Jardín Histórico como “una composición arquitectónica y vegetal que, desde el punto de vista de la historia o del arte, tiene un interés
público. Como tal, está considerado como un monumento.
El jardín histórico es una composición de arquitectura cuyo material es esencialmente vegetal y, por lo tanto, vivo, perecedero y renovable. Su aspecto es, pues, el resultado de un perpetuo equilibrio entre el

movimiento cíclico de las estaciones, del desarrollo y el deterioro de la naturaleza, y de la voluntad artística y de artificio que tiende a perpetuar su estado”.

Por su parte, la Ley de Patrimonio Histórico Español (1985), lo define como “el espacio delimitado, producto de la ordenación por el ser humano de elementos naturales, a veces completado con estructuras de fábrica, y estimado de interés en función de su origen o pasado histórico o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos”

ENGLISH
The Director of the Samà Park, Mrs. Marketa Sverakova, presented the Parc Samà as one of those that form the European Network of Historic Gardens, among which are the gardens of Versailles, Lisbon, the landscape of Aranjuez etc …

Apart from the tourist management of the Park, it is worth highlighting the recovery of the garden that has not been subject to maintenance for a long time. The October 2019 storm (Dana storm) affected certain trees and areas of the Park, which are still undergoing recovery or replacement.
In spite of this, the tourist visits, the update, signaling and maintenance of the park andin general the management that they do allow this Park to continue as one ofthe European historical parks, according to the following link:

http://europeanhistoricgardens.eu/portfolio-item/jardin-historico-parc-sama/

«The 1981 Florence Charter, adopted by ICOMOS in 1982, defines a Historic Garden as “an architectural and plant composition that, from the point of view of history or art, has a public interest. As such, it is

considered a monument. The historical garden is an architectural composition whose material is essentially vegetal and, therefore, alive, perishable and renewable. Its aspect is, therefore, the result of a perpetual balance between the cyclical movement of the seasons, the development and deterioration of nature, and the artistic and artificial will that tends to perpetuate its state ”.

The Spanish Historical Heritage Law (1985), defines it as “the delimited space, product of the human being’s management of natural elements, sometimes completed with factory structures, and estimated of interest depending on its historical origin or past or its aesthetic, sensory or botanical values ​»